Gửi ý nguyện

  Đây là không gian cầu nguyện, được kết nối giữa các ân nhân, thân nhân và bạn đọc với các nhà nguyện của Tu Đoàn Thiên Phúc.

  Mỗi tối thứ năm hàng tuần, trong giờ Kinh tối (có giây phút chuyển cầu cho thế giới), Tu Đoàn đọc các ý nguyện nhận được. Sau đó trong giờ chầu Thánh Thể, các cha, các soeur, các thầy và các thành viên khác âm thầm cầu nguyện theo các ý chỉ đó.

  Mọi ý nguyện, xin gởi về địa chỉ điện thư : [email protected]

  Ý cầu nguyện hàng tuần

  Mười gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Hai mươi gia…

  Mười hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Xin cho…

  Mười sáu gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Xin ơn…

  Mười hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Tạ ơn…