Gửi ý nguyện

  Đây là không gian cầu nguyện, được kết nối giữa các ân nhân, thân nhân và bạn đọc với các nhà nguyện của Tu Đoàn Thiên Phúc.

  Mỗi tối thứ năm hàng tuần, trong giờ Kinh tối (có giây phút chuyển cầu cho thế giới), Tu Đoàn đọc các ý nguyện nhận được. Sau đó trong giờ chầu Thánh Thể, các cha, các soeur, các thầy và các thành viên khác âm thầm cầu nguyện theo các ý chỉ đó.

  Mọi ý nguyện, xin gởi về địa chỉ điện thư : [email protected]

  Ý cầu nguyện hàng tuần

  Mười lăm gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn…

  Hai mươi lăm gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin…

  Hai mươi gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn…

  Hai mươi chín gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin…