Gửi ý nguyện

  Đây là không gian cầu nguyện, được kết nối giữa các ân nhân, thân nhân và bạn đọc với các nhà nguyện của Tu Đoàn Thiên Phúc.

  Mỗi tối thứ năm hàng tuần, trong giờ Kinh tối (có giây phút chuyển cầu cho thế giới), Tu Đoàn đọc các ý nguyện nhận được. Sau đó trong giờ chầu Thánh Thể, các cha, các soeur, các thầy và các thành viên khác âm thầm cầu nguyện theo các ý chỉ đó.

  Mọi ý nguyện, xin gởi về địa chỉ điện thư : [email protected]

  Ý cầu nguyện hàng tuần

  Tám người xin cho người thân khỏi bệnh Co-vid. Hai mươi sáu gia đình xin…

  Xin cho đại dịch Co-Vid sớm chấm dứt. Xin ơn bình an cho các y-bác…

  Xin cho đại dịch Co-Vid sớm chấm dứt. Xin ơn bình an cho các y-bác…

  Xin cho đại dịch Co-Vid sớm chấm dứt. Xin ơn bình an cho các y-bác…