Bao gồm những người có gia đình, những người độc thân, mỗi người sống theo ơn gọi riêng, làm chứng cho Nước Trời trong các thực tại trần thế, theo đặc sủng và linh đạo của Tu Đoàn.