• Tạ ơn Chúa vì chuyến bay được bình an.
 • Tạ ơn Chúa vì việc làm giấy tờ đã hoàn thành tốt đẹp.
 • Xin ơn bình an cho người thân đang làm ăn xa quê.
 • Xin ơn hòa giải và hiệp nhất trong gia đình.
 • Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè.
 • Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ.
 • Năm gia đình xin cho có con.
 • Xin cho gia đình trả được nợ.
 • Xin cho con cái biết vâng lời cha mẹ, siêng năng đến với Chúa.
 • Sáu người xin bán được đất để lo việc gia đình.
 • Mười hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Mười bảy gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Mười chín gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : 2Phê-rô (lễ giỗ), Gio-an Bao-ti-xi-ta, Phao-lô, Mi-ca-e, An-na, Phan-xi-cô, Giu-se, Ma-ri-a, An-tôn, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc