• Tạ ơn Chúa vì đã khỏi Co-vid.
 • Hai mươi sáu gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Mười bốn gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Mười hai gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Tám gia đình xin cho có con.
 • Ba gia đình xin cho việc làm ổn định.
 • Xin cho chuyến đi nước người được bình an.
 • Xin ơn bình an cho người thân đang làm ăn xa quê.
 • Xin cho việc xây nhà được bình an.
 • Xin cho việc làm giấy tờ được thuận lợi.
 • Xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân tâm thần.
 • Tạ ơn Chúa 47 năm lãnh nhận bí tích hôn phối.
 • Xin ơn hòa giải và hiệp nhất trong gia đình.
 • Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè.
 • Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : An-na, Mi-ca-e, Giu-se, Phê-rô, Ca-ta-ri-na, Ma-ri-a, Âu-tinh, Phao-lô, Vinh Sơn, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc