« Cuộc đời con người cheo leo như người vượt biển, khi thuyền chưa cập bến thì chưa chắc mình được bình an. Và khi thuyền cập bến, họ mới vui mừng vì biết rằng mình thoát cơn nguy hiểm. Cũng vậy, người đã qua biển trần gian này và cập bến đời đời thì vui mừng biết bao. » (Thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Kô-bê)

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc