Tu Đoàn Thiên Phúc có Học viện riêng (Studium) để đào tạo anh em sống đời thánh hiến, linh mục, được thiết lập theo giáo luật. Chương trình đào tạo linh mục được bắt đầu sau năm Tập viện, khi ứng sinh đã khấn lần đầu, bao gồm hai năm triết học (hoặc ba năm), ba năm thần học (hoặc bốn năm), thường là trong một học viện hoặc đại học thuộc Giáo Hội Công Giáo Rô-ma, có cấp các văn bằng thần học theo giáo luật (baccalauréat canonique, licence canonique, doctorat canonique). Các giờ huấn đức, đồng hành được thực hiện một cách chặt chẽ với Ban đào tạo được chọn cho Studium thuộc Nhánh Nam đời sống Thánh hiến của Tu Đoàn.

Sứ vụ của các linh mục trong Tu Đoàn được thích ứng theo nhu cầu của Giáo Hội địa phương, có thể được thực hiện trong môi trường tông đồ do Tu Đoàn khởi xướng, hoặc trong môi trường xứ đạo do Đức Giám Mục Giáo Phận ủy thác.