Kính lạy Cha thánh Giu-se,
Là Cha nuôi của Chúa Giê-su,
Là bạn thanh sạch Đức Mẹ Đồng Trinh Ma-ri-a,
Và là Cha của con,
Theo gương Chúa Giê-su và cùng với Mẹ Ma-ri-a,
Con xin trao phó trọn vẹn hồn xác con,
Và những kẻ con thương mến trong sự cầu bầu cứu giúp quyền phép của Cha,
Như xưa Cha đã vuông tròn bảo vệ Mẹ Ma-ri-a và Chúa Hài Đồng thế nào,
Thì nay con cũng hết lòng tín nhiệm,
Xin Cha gìn giữ che chở chúng con cho khỏi mọi nguy hiểm hồn xác,
Nhất là xin cho chúng con trung thành mến yêu Chúa Giê-su
và Mẹ Ma-ri-a suốt đời như Cha Thánh vậy. Amen.