Đời sống thường ngày của Tu Đoàn Thiên Phúc mang hai chiều kích, chiêm niệm và hoạt động.

Tại các nơi ở, được bố trí một cách rõ ràng cho ba Nhánh, luôn giữ bầu khí thinh lặng. Trong nhà nguyện, nhà ăn chung, phòng hội, thư viện… cần xây dựng bầu khí hiệp thông giữa các bậc sống khác nhau trong Giáo Hội. Khi làm việc tông đồ, mục vụ, dù trong Tu Đoàn hay ngoài xứ đạo, luôn có sự hiện diện của ba Nhánh. Trước khi làm việc thì cầu nguyện, khi đã kết thúc thì tạ ơn. Trong khi nói chuyện cần giữ sự « khôi hài thánh thiện », niềm vui trong sáng.

Ngoài các giờ chung, mỗi Nhánh cũng có những giờ riêng để nuôi dưỡng căn tính thuộc bậc sống mà mỗi thành viên đã chọn. Lịch sinh hoạt và nơi chốn của Tu Đoàn được sắp xếp một cách khôn ngoan sao cho các giá trị thuộc đặc sủng và linh đạo Tu Đoàn được bảo dưỡng. Cụ thể, từ sau Kinh tối đến khi bắt đầu giờ Phụng vụ đầu tiên của ngày hôm sau, các thành viên sinh hoạt tại khu dành riêng cho Nhánh của mình, cũng có thể dùng bữa tối và đọc Kinh tối theo Nhánh.

Hàng ngày, ngoài các giờ Kinh chung, bao gồm Kinh sáng, Kinh chiều, Kinh tối (các giáo sĩ giữ thêm các giờ Kinh theo luật định), các thành viên Tu Đoàn dành một giờ chầu Thánh Thể, một thời gian cho Lectio Divina (nguyện gẫm Lời Chúa). Việc phục vụ được bố trí theo sứ vụ của mỗi nơi.

Trong mọi việc, làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Theo tinh thần chị thánh Tê-rê-xa : “Trong lòng Giáo Hội, mẹ của tôi, tôi sẽ là tình yêu.”