Nhánh Nam đời sống thánh hiến: Anh em đáp lại lời mời gọi của Đức Ki-tô, khao khát bước theo Ngài bằng việc dấn thân một cách trọn vẹn trên con đường nên thánh, luôn ở lại trong Ngài
Nhánh Nữ đời sống thánh hiến: Chị em đáp lại lời mời gọi của Đức Ki-tô, khao khát bước theo Ngài bằng việc dấn thân một cách trọn vẹn trên con đường nên thánh, luôn ở lại trong Ngài