– Tìm hiểu Tu Đoàn : tối thiểu sáu tháng

– Đào tạo đại cương : một năm

– Thỉnh viện : tối thiểu một năm

– Tập viện theo giáo luật : một năm

– Khấn có thời hạn : tối thiểu bốn năm

– Khấn trọn đời : được đồng hành trong năm năm đầu sau ngày vĩnh khấn

– Thường huấn : tối thiểu một tuần mỗi năm

 

HỌC VIỆN:

– Nhánh nữ đời sống thánh hiến : ba năm (triết học căn bản và thần học), có thể theo các chương trình chuyên môn cao hơn (cử nhân, cao học, tiến sĩ).

– Nhánh nam đời sống thánh hiến : theo chương trình đào tạo linh mục của Giáo Hội, hai năm triết học (hoặc ba năm), ba năm thần học (hoặc bốn năm), có thể theo các chương trình chuyên môn cao hơn (cử nhân, cao học, tiến sĩ).

– Riêng anh em tu huynh, có thể giảm bớt các môn triết học và thần học, tuy nhiên sẽ đào sâu một chuyên môn phù hợp với sứ vụ riêng.

– Nhánh giáo dân : theo chương trình giáo lý, thần học tùy vào khả năng và nhu cầu, phải có một nghề ổn định.